"Бисквитки"
„Бисквитките“ ни помагат да Ви предоставяме услугите си. С използването им приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна.
×

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ

1. РЕЗЕРВАЦИЯ И ЗАПЛАЩАНЕ
1.1. Резервация за пътуването може да се направи в офиса на фирмата, по телефон, по електронна поща или чрез турагенти. Когато резервацията е направена в туристическа агенция, всички въпроси, свързани с пътуването се уреждат само чрез нея.
1.2. Резервацията се пази 24 часа и се счита за валидна след сключване на договор за организирано пътуване и внасяне на депозит в размер на 30% от общата цена и съответно 50% за самолетните пътувания.
Окончателното плащане е 14 работни дни преди датата на заминаване.
1.3. Лицето, направило разервацията, гарантира пред „СЪМЪР 656” плащането на дължимата сума от свое име и от името и със съгласието на всички други лица, вписани в заявката.
1.4. Плащанията се извършват в брой, с кредитна или дебитна карта в офиса на фирмата или по банков път.
1.5. Цените за екскурзиите в чужбина са изчислени по фиксинг при курс 1 ЕUR = 1.96 лв.
1.6. Промяна на цената е възможна, но не по-късно от 20 дни преди деня на отпътуването при наличието на една от следните причини:
• при промяна на транспортни разходи (гориво), летищни, пристанищни и др. такси;
• промяна с повече от 5% на валутният курс в периода между датата на сключване на договора и отпътуването;
• непредвидено покачване на цените от страна на партньорите ни;
• ненабиране на задължителния минимален брой туристи;
• други обективно наложителни причини.
1.7. „СЪМЪР 656” се задължава да информира в писмена форма ПОТРЕБИТЕЛЯ за промяната в пакетната цена в срок до 3 дни от възникване на обстоятелствата по предходната точка.
В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право:
• да приеме промяната в пакетната цена в срок до 3 дни след като бъде информиран за нея чрез заплащане на дължимата сума;
• да не приеме промяната в пакетната цена и да се откаже от пътуването, като заяви това в срок до 3 дни от уведомяването му.

2. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

2.1. За страните, в които за български граждани съществува безвизов режим, е необходим задграничен паспорт със срок на валидност минимум 6 месеца след датата на завръщане.
2.2. За деца под 18 години, пътуващи без родители, е необходимо нотариално заверено родителско съгласие за напускане на Р. България: ако пътуването се осъществява само с единия родител, е необходимо съгласието на другия, ако лицето пътува без двамата родители, е необходимо съгласието и на двамата. Граничните власти изискват и копие на декларацията.
2.3. Пътуване, което се провежда изцяло на територията на страни от Европейския съюз, може да се осъществи и с българска лична карта.
2.4. На чужди граждани, желаещи да пътуват със „СЪМЪР 656”, агенцията ще съдейства за получаване на необходимите документи и/или визи.
2.5. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, „СЪМЪР 656” ще съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ като му предостави необходимите документи (хотелска и/или самолетна резервация, ваучер, автобусни или самолетни билети, застраховка). По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ „СЪМЪР 656” ще подготви и внесе документите му в съответното посолство. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да представи на „СЪМЪР 656” изискваните от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Издаването нa виза за съответната държава е в компетенция единствено на Посолството и не се гарантира от „СЪМЪР 656”. В случай на отказ от страна на Посолството платените от ПОТРЕБИТЕЛЯ такси за издаване на визата не се връщат.
2.6. Непредставянето на документ, за който ПОТРЕБИТЕЛЯТ е уведомен, че трябва да носи по време на пътуването, се счита за неизпълнение на задължението на П0ТРЕБИТЕЛЯ.

3. АНУЛАЦИИ, ПРОМЕНИ
3.1. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ реши да анулира потвърдена резервация, това трябва да бъде направено писмено и лично от лицето, подписало заявката за услуги.
3.2. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, „СЪМЪР 656” удържа следните неустойки:
3.2.1. при пътуване в чужбина:
• до 30 дни преди датата на пътуването - без неустойки;
• от 30 до 23 дни преди датата на пътуването - в размер на депозита;
• от 22 до 15 дни преди датата на пътуването - 50% от общата стойност на пътуването;
• от 14 до 7 дни преди датата на пътуването - 80% от общата стойност на пътуването;
• по-малко от 7 дни преди датата на пътуването -100% от общата стойност на пътуването.
3.2.2. при пътуване в страната:
• до 25 дни преди датата на пътуването - без неустойки;
• от 24 до 17 дни преди датата на пътуването - в размер на депозита;
• от 16 до 9 дни преди датата на пътуването - 50% от общата стойност на пътуването;
• от 8 до 3 дни преди датата на пътуването - 80% от общата стойност на пътуването;
• по-малко от З дни преди датата на пътуването - 100% от общата стойност на пътуването.
3.3. При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на „СЪМЪР 656” суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите по 3.2., респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил.
3.4. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати своята почивка (екскурзия) през времетраенето й по свое желание, всички допълнителни разходи, вкючително и транспортните са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги.
3.5. При всички случаи на анулация на направената резервация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да възстанови на „СЪМЪР 656” направените разноски във връзка с резервирани самолетни билети, съгласно анулационните условия на конкретния авиопревозвач.
Забележка: За далечните дестинации анулациите и промените са конкретни за всяка програма и са упоменати в съответната оферта.
3.6. „СЪМЪР 656” може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници, или ако отмяната се дължи на непреодолими обстоятелства.
Всички автобусни програми се реализират при минимум 40 туристи, а самолетните – при минимум 15 туристи, освен ако в програмата не е упоменато друго.
В този случай „СЪМЪР 656”се задължава да върне на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички заплатени от него до момента суми.
3.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прехвърля правата и задълженията си по Договор със „СЪМЪР 656”на трето лице, ако по този договор е направено плащане и до двадесетия ден преди началото на пътуването. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ и третото лице, на което са прехвърлени правата са солидарно отговорни пред „СЪМЪР 656”за задълженията си по договора.
3.8. Прехвърляне на права по Договор не може да се извърши за пътувания, които включват полети, при условие, че е направена резервация на името на ПОТРЕБИТЕЛЯ в съответната авиокомпания.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
4.1. „СЪМЪР 656” се задължава:
4.1.1. Да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
4.1.2. Да осигури на ПОТРЕБИТЕЛЯ задължителна застраховка "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната в съответствие със стандартните условия на застрахователното дружество, което представлява, и да му предостави оригинал на застрахователната полица преди началото на пътуването.
За определени туристически пакети стойността на застраховката може да не е включена в цената, като същата следва да се заплати допълнително от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
4.1.3. По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ да го застрахова (срещу допълнително заплащане по съответните официални тарифи на застрахователнoто дружествo) от други рискове по време на пътуването.
4.2. „СЪМЪР 656” има право:
4.2.1. Да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове доплащанията до пълната цена на пътуването, се счита, че се отказва от пътуването и депозитът не се връща.
4.2.2. Да промени превозвача с друг при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 24 часа преди датата на отпътуване.
4.2.3. Да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ.
4.2.4. Да променя местата за настаняване на ПОТРЕБИТЕЛЯ в превозното средство с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини.
4.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:
4.3.1. При пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на Р.България и на посещаваната страна.
4.3.2. Да заплати в пълен обем и в установените в Договора срокове стойността на туристическите услуги.
4.3.3. Да спазва законите на страната, за която пътува.
4.3.4. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
4.3.5. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да се явяват навреме на уточнените от водача сборни пунктове. Всички разходи, претърпени от тях поради закъснение или неявяване и последващо изпускане на автобуса са изцяло за сметка на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, независимо от причината за закъснението.

5. ОТГОВОРНОСТИ

5.1. „СЪМЪР 656” не носи отговорност в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от ТУРОПЕРАТОРА, а именно: забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, анулация или прекъсване на пътуването по форсмажорни причини, анулация на туристическите пътувания дължащи се на трети лица – собственици и/или оператори на местата за настаняване и др.
5.2. „СЪМЪР 656” не носи отговорност при загуба или повреда на багажа по време на пътуването, за изчезването на ценни вещи, пари и други предмети от хотелските стаи.
В такива случаи туристите е необходимо да предявят претенциите си на място към съответните лица.
5.3. „СЪМЪР 656” не носи отговорност и не възстановява суми за изцяло или частично непроведени пътувания поради неявяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ на определените за отпътуване място и време.
5.4. „СЪМЪР 656” не възстановява суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ услуги.
5.5. „СЪМЪР 656” не носи отговорност за вреди като смърт, телесни повреди или заболяване на лицата, включени в резервацията, които вреди са причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на Договора за туристически услуги и на настоящите Общи условия, ако причините за това се дължат на:
• Потребителя;
• Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;
• Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ТУРОПЕРАТОРА и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
5.6. В случай, че по време на организирано пътуване ПОТРЕБИТЕЛЯТ нанесе телесни и причини имуществени и морални щети на контрагенти на ТУРОПЕРАТОРА, персонал или трети лица, всички възникнали в резултат на това разходи са за сметка на виновното лице.
5.7. При отказ на граничните служби да допуснат влизане на ПОТРЕБИТЕЛЯ на територията на съответната държава, „СЪМЪР 656” не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена.

6. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

6.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с всички обстоятелства от Декларацията за защита на личните данни на „СЪМЪР 656” и е уведомен, че предоставените от него лични данни са необходими за осъществяване на организираното пътуване.
6.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че познава правата си да променя и получава достъп до личните си данни на адреса на офиса на „СЪМЪР 656”.
6.3. При пътувания, изцяло или частично провеждащи се извън територията на Европейския съюз, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира според чл. 36 А, ал.6, т. 1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) , че е съгласен личните му данни да бъдат предоставяни на държавни органи, туроператори и средства за настаняване в чужбина за целите на Договора за пътуване, според чл. 36 А, т. 2 от ЗЗЛД.

7. СПОРОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ

7.1. Всички спорове по изпълнение на Договора за туристически услуги ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласие не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
7.2. Всички рекламации, свързани със заплатените от ПОТРЕБИТЕЛЯ услуги, трябва да бъдат предявени на място пред представител на ТУРОПЕРАТОРА или пред обслужващата фирма за отстраняване на слабостите. Ако това се окаже невъзможно, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да изиска от местния представител на ТУРОПЕРАТОРА съставяне на протокол, който да бъде подписан от:
• представител на приемащата туристическа фирма;
• администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга.
7.3. В срок от 3 (три) дни след завръщането си ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да представи писмена рекламация на „СЪМЪР 656” или в агенцията, при която е извършено записването. След този срок рекламации не се приемат.
7.4. След съответна проверка от страна на „СЪМЪР 656”, в срок от 30 (тридесет) дни след постъпване на рекламацията, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава писмено становище по заявената рекламация.
7.5. Всички рекламации, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е заявил в писмен вид на място в посетения туристически обект, както и рекламации, които за първи път са повдигнати след края на престоя на съответното туристическо пътуване, няма да бъдат разглеждани от „СЪМЪР 656” и не подлежат на обезщетяване.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Адрес:
България, София 1715
ж.к. Младост 4, бл. 463 (партер)

office@summer656.com
тел.: 02/444 79 97
GSM: 0888 246 156

sun

При въпроси сме на Ваше разпложение:Връзка с нас:

Контакти:

                 © 2021 СЪМЪР 656, Всички права запазени.